1- شناخت


2- چرخه ادراک


3- پراسپکتینگ


4- نگرش فروش


5- پیگیری