این جزوه در لینک زیر با جزوه تقویت حافظه ادغام شد.

http://skyteampro.ir/post/list